آموزش فعال سازی گوشی در سامانه همتا

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020107456333324288/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7