استفاده از حسابدار ارشد در شرکت بازار گستر نیاوران در تهران

منبع خبر: ای استفاده
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66800420/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86