استفاده از حسابدار مالی در رایانه همراه در تهران

منبع خبر: ای استفاده
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300642781229056/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86