باورتان می شود عاشق این موبایل است!

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306402316486656/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21