تماس تصویری با تلفن همراه در ایران راه اندازی می شود

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020512886050811904/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C