حذف برنامه های پیش فرض از گوشی های هوشمند

منبع خبر: تک ناک
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011205905579186176/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF