رکورد باریک ترین حاشیه نمایشگر به آیفون می رسد

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011237367582902272/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF