فناوری ماشینی شکننده است که به نظر می رسد همه چیز را نیرو می دهد


این هفته گذشته همه را دیدیم پروازهای آمریکا متوقف شد، مردم در قطار سرد و تاریک آمتراک گیر کرده است به مدت 29 ساعت و هر مشتری شخص ثالث توییتر همزمان کار را متوقف کنید.

بدیهی است که یکی از آن چیزها بدتر از چیزهای دیگر است، اما همه آنها در یک چیز مشترک هستند – آنها به دلیل “شکستن” فناوری پشت سر آنها سقوط کردند. هیچ کدام از ما نباید تعجب کنیم.
منبع: https://www.androidcentral.com/apps-software/technology-is-a-fragile-machine-that-seems-to-power-everything